פורסם מכרז למתן שירותי מדידה לוועדה

תאריך: 04/03/2020